Seniori prihláste svoje fotografie do súťaže

pridané: 14.08.2012, kategória: aktuality

Rada primátora mesta Martin pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím pripravuje fotografickú súťaž pre seniorov na tému „Aktívny život seniorov“ spojenú s výstavou fotografií pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“.

Fotografie zachytávajúce a prezentujúce aktívny život seniorov je potrebné doručiť do 15. septembra 2012 do kancelárie Denného centra v Martine - Ul. Škultétyho 15. V týchto priestoroch sa od 8. do 21. októbra 2012 uskutoční výstava súťažných fotografií a beseda s odbornou porotou, ktorá vyhodnotí päť najlepších fotografických záberov. Súťažiaci aj návštevníci si budú môcť vypočuť informácie o tvorbe a vzniku fotografie a o princípoch fotografovania. K dispozícii budú aj konzultácie k jednotlivým vystaveným snímkam.

Podmienky a priebeh súťaže:
Do súťaže sa môžu zapojiť seniori s trvalým alebo prechodným bydliskom v Martine. Podmienkou je vek nad 60 rokov a členstvo v niektorej zo Základných organizácií Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, o. z., Jednoty dôchodcov na Slovensku alebo členstvo v niektorých z Klubov dôchodcov v rámci Denného centra v Martine. Členovia viacerých organizácií môžu súťažiť len za jednu z nich. Jeden súťažiaci môže poslať maximálne päť fotografií v minimálnom formáte A4. Každá fotografia musí byť na zadnej strane označená popisným štítkom, ktorý bude obsahovať meno, priezvisko, vek a telefonický kontakt súťažiaceho, názov fotografie, dátum a miesto jej vzniku a názov organizácie, za ktorú účastník súťaží. Odborná porota zložená z profesionálnych i amatérskych fotografov vyberie fotografie, ktoré sa stanú súčasťou výstavy a päť najlepších fotografií ocení finančnou odmenou. Celková suma výhry bude rozdelená na dve časti: 50 % z uvedenej odmeny dostane súťažiaci a 50 % členská organizácia, ktorú súťažiaci reprezentuje.

Bližšie informácie záujemcom radi poskytnú zamestnanci Mestského úradu v Martine osobne na 1. poschodí v kanceláriách č. d. 110, 111 a 114, alebo na telefónnych číslach 4204550, 4204153. Rovnako sú na vaše otázky pripravení aj v Dennom centre v Martine na Ul. Škultétyho 15 v kancelárii vedúcej denného centra alebo na tel. č. 4230182, 0917409635.