Mesto Martin rozšírilo sociálne služby o terénnu sociálnu prácu

pridané: 14.08.2012, kategória: aktuality

Mesto Martin začalo 1. júla 2012 v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja realizáciu Národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“, ktorý je zameraný na skvalitnenie poskytovania služieb občanom v nepriaznivej sociálnej situácii. Špecifikom a pozitívom takéhoto charakteru práce je, že sa zabezpečuje priamo v teréne, teda v prirodzenom prostredí sociálne ohrozených skupín obyvateľstva.

Aktivity projektu sa uskutočňujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Na základe výberového konania uskutočneného dňa 17.05.2012 v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja, Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity Slovenskej republiky, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Lokálnym partnerstvom sociálnej inklúzie bol vybraný jeden uchádzač na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka a dvaja uchádzači na pozíciu asistenta terénneho sociálneho pracovníka. Ich činnosť spočíva v snahe predchádzať sociálnemu vylúčeniu a poskytovať pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácií a nie sú schopní sami, ani s pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému.
Tento projekt bol zmluvnými stranami dohodnutý na dobu určitú od 1.7.2012 do 31.10.2015.
Mesto Martin zameralo svoju pozornosť na marginalizovanú rómsku komunitu s dlhodobými potrebami a požiadavkami, ktoré v tejto oblasti sú, najmä na lokality Bambusky, Ambra Pietra a Na Kameni. Okrem pomoci pri hľadaní riešení a zvládania konkrétnych životných situácií budú terénni sociálni pracovníci odborným poradenstvom pomáhať predchádzať možný vznik akútnych krízových situácií.