Zvýšme opatrnosť: V letnom období vzniká najviac požiarov

pridané: 04.07.2012, kategória: aktuality

Opäť je tu leto a to je znamenie, že si musíme dávať väčší pozor, aby sme neopatrným správaním nespôsobili požiar. Dohliada na to aj zákon o ochrane pred požiarmi. Ak ho niekto poruší, hrozí mu sankcia do 331 €.

Práve v letnom období vzniká najviac požiarov najmä z neopatrnosti pri fajčení a pri nesprávnej manipulácii s otvoreným ohňom. Vlani v okrese Martin bolo podľa štatistiky Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Martine a OR Hasičského a záchranného zboru v Martine celkovo zaznamenaných 312 požiarov so škodou 221 720 €, pri ktorých sa zranili 4 osoby. Z toho v poľnohospodárstve vzniklo celkovo 134 požiarov s priamou škodou 20 000 €.

Najčastejšími dôvodmi vzniku požiaru bolo vypaľovanie suchej trávy v jarnom a dlhotrvajúcom suchom období, pričom takto vzniklo až 121 prípadov so škodou vo výške 3 860 €. Medzi ostatné dôvody patria tiež úmyselné zapálenie či zakladanie ohňa v prírode.
Požiar môže spôsobiť aj porušenie zásad bezpečnej prevádzky zberovej techniky a pozberových zariadení, ako neodstraňovanie namotanej slamy na rotujúcich a pohybujúcich sa častiach strojov, technické závady strojov, nevyhovujúci stav elektroinštalácie v objektoch, ale aj zanedbaním dozoru nad deťmi.

Na pamäti by sme mali mať aj zákon o ochrane pred požiarmi (č. 314/2001), ktorý zakazuje fyzickým osobám fajčiť, používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, vykonávať činnosti, na výkon ktorých nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam požiarnym vodovodom alebo iným vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi, vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo bezdôvodne privolať hasičskú jednotku. V prípade porušenia tohto zákona hrozí udelenie pokuty až do 331 €.

Počet požiarov závisí do istej miery aj od prístupu občanov, preto je potrebné, aby sme dodržiavali všetky odporúčania a bezpečnostné pravidlá.

Dokumenty na stiahnutie:

Ochrana úrody pred požiarmi - usmernenie(pdf, veľkosť:433.1 kB)

Odporúčania pre zníženie rizika požiaru(pdf, veľkosť:436 kB)