Výzva na predloženie cenovej ponuky k podprahovej zákazke s použitím elektronickej aukcie

pridané: 29.06.2012, kategória: úradné oznamy

Výzva na predloženie cenovej ponuky k podprahovej zákazke s použitím elektronickej aukcie
na dodanie zákazky:

Stavebné práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení, chodníka a oplotenia, dodávka a montáž tribún na ihrisku s umelou trávou ( stavebné práce )

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk
Kontaktné osoby:
Kontaktná osoba:
Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Marta Kohútová
Telefón : 043/4204 157
Email: marta.kohutova@martin.sk
Vo veciach technických: p. Ivan Šenšel, Mgr. Pavol Chovaňák
Telefón: 0914 327 902, 0903 503 035
Fax: 043/ 4287 571
E-mail: chovanak@zshurbanova.sk

2. Názov predmetu zákazky:
Stavebné práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení, chodníka a oplotenia, dodávka a montáž tribún na ihrisku s umelou trávou

3.Opis požiadaviek na zákazku:
Predmetom zákazky je obstaranie zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác, ako sú rekonštrukcia sociálnych zariadení, chodníka a oplotenia prístupu k ihrisku s umelou trávou a dodávky a montáže 2 ks tribún celkom pre 412 divákov na ihrisku s umelou trávou na Základnej škole s materskou školou Ul. Hurbanova. Podkladom pre spracovanie ponukovej ceny diela je poskytnutý Výkaz – výmer s jednotlivými objemovými množstvami ( príloha č. 1 – Súťažných podkladov) a poskytnutý výkaz výmer na rekonštrukciu sociálnych zariadení, chodníka a oplotenia k prístupu ihriska na CD. Rekonštrukciu stavebných prác a montáž tribún je potrebné zrealizovať v zmysle požiadaviek a opisu predmetu zákazky Súťažných podkladov.

3.1. Spôsob stanovenia ceny (do elektronickej aukcie) : cena celkom s DPH

3.2. Kritériá: Najnižšia cena


3.3. Opis predmetu zákazky : Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. „Opis predmetu zákazky“ Súťažných podkladov.

4. Miesto realizácie diela: Základná škola s materskou školou Ul. Hurbanova, Martin, katastrálne územie mesta Martin

5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV
5.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín
45261100-4 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace prvky a pokrývačské práce
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov
45262520-2 Murárske práce
45300000-0 Stavebno-inštalačné práce
45310000-3 Elektroinštalačné práce
45332100-3 Tepelnoizolačné práce
45330000-9 Kanalizačné a sanitárne práce
45430000-0 Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
45342000-6 Montáž oplotenia
44100000-1 Konštrukčné materiály súvisiace prvky
39112000-0 Stoličky
44400000-4 Rôzne montované výrobky a súvisiace diely
45223100-7 Montáž kovových konštrukcií
45262600-7 Rôzne špecializované remeselné stavebné práce

6. Rozsah predmetu zákazky:
Podľa opisu v bode 3 tejto Výzvy a súťažných podkladov uvedených v časti B. Opis predmetu zákazky

7. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti: Nie

8. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie

9. Predpokladaná hodnota Do 114 960,00 Eur s DPH

10. Trvanie zmluvy: Jeden mesiac, najneskôr do 30.10.2012

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
11.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa na rok 2012 v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Verejný obstarávateľ upozorňuje, že realizácia stavebných prác je podmienená vyčlenením finančných prostriedkov poslancami MsZ, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať rekonštrukčné práce postupne, podľa výšky schválených finančných prostriedkov na tieto rekonštrukcie.
11.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy na plnenie predmetu zmluvy.
11.3 Verejný obstarávateľ vyžaduje 15– dňovú lehotu splatnosti mesačných faktúr.
11.4 Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.
12. Podmienky účasti uchádzačov:
12.1. a) Uchádzač a záujemca splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v príslušnej časti súťažných podkladov a v zmysle zverejneného oznámenia Výzva na predkladanie ponúk.
b) Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien prostredníctvom elektronickej aukcie dňa 17.07.2012.
12.2. Úspešný a vybratý uchádzač predloží :
a) podpísaný návrh Zmluvy o dielo štatutárnym zástupcom uchádzača na základe výsledku elektronickej aukcie, vrátane cenovej ponuky zhotoviteľa v elektronickej aukcii a podpísanú Zmluvu o protikorupčných opatreniach ( všetko v štyroch vyhoveniach )

12.3. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzači predložia verejnému obstarávateľovi požadované doklady
do 17.07.2012 do 10:00 hod. do podateľne Mestského úradu, č. dverí 127

13.Označenie, či dodanie tovaru je podmienená osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.): Nie

14.Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
Nie

15. Lehota na prihlásenia sa do e-aukcie: pre registrovaných uchádzačov kedykoľvek aj v priebehu e-aukcie, pre nových uchádzačov minimálne 24 hodín pred ukončením aukcie.

15.1 Termín konania elektronickej aukcie : Predpokladaný termín sprístupnenia elektronickej aukcie: 20.07.2012 o 08:00 hod.

Predpokladaný termín začatia elektronickej aukcie: 20.07.2012 o 09:00 hod.

Predpokladaný termín ukončenia elektronickej aukcie : 20.07.2012 o 09:30 hod.

15.2. Minimálne technické požiadavky na použité elektronické zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia:
 Internetový prehliadač s podporou SSL certifikát
 Spustenú podporu Javascriptu
 Funkčné pripojeniu počítača k verejnej dátovej sieti – Internetu.

Za použité technické prostriedky a špecifikácie technického pripojenia počas etapy a priebehu elektronickej aukcie zodpovedajú uchádzači, nie verejný obstarávateľ.
15.3. Verejný obstarávateľ na uvedený predmet zákazky použije elektronickú aukciu. Z uvedeného dôvodu sa nepoužije § 41 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie obálok sa uskutoční bez účasti uchádzačov .
15.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zaslať elektronicky výzvu na účasť len tým uchádzačom, ktorí splnili podmienky účasti.
15.5. Výzva na účasť a predkladanie ponúk v elektronickej aukcii je zverejnená na webovej stránke www.martin.ebit.sk 5 pracovných dní pred začatím elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
15.6. Ostatné podmienky a priebeh elektronickej aukcie sú podrobne zverejnené v Súťažných podkladoch na uvedený predmet zákazky .

Prihlásenie sa do e-aukcie:
Základným krokom pre registráciu subjektov v aukčnom systéme mesta Martin je správne vyplnenie všetkých hrubo vyznačených polí vo formulári na stránkach http://martin.ebit.sk/ Po vyplnení a odoslaní formuláru ste zaregistrovaný, ako čakateľ na schválenie do systému.
Podmienky e-aukcie:
1. Voľné vkladanie kritérií (cena 100%)
2. Víťazom elektronickej aukcie/dražby pri zadaní rovnakej ponuky sa stane ten uchádzač, ktorý zadá cenovú ponuku ako prvý v poradí.
3. Počas aukcie sa treba riadiť časom zverejnenom na stránke www.martin.ebit.sk,
zároveň si môžete stiahnuť aplikáciu alebo vždy spustiť priamo zo stránky, ktorá bude monitorovať priebeh aukcií a prieskumov a bude Vás informovať o zmenách.
3.1 Systém ukončí e-aukciu, ak nedôjde k žiadnej zmene hlavného kritéria smerom nadol.
3.2 Uchádzač môže upravovať/meniť smerom nadol jednotlivé nové ceny a hodnoty v ľubovoľnom počte krokov a to v jednom kroku najmenej o 0,02 % oproti aktuálnej cene a hodnote danej položky uchádzača , tzn. že uchádzačom ponúknutá nová cena a hodnota musí byť cenou za rovnaký predmet zákazky, ako bol špecifikovaný v ponuke uchádzača, predloženej v lehote na predkladanie ponúk.
3.3 Všetkým uchádzačom budú súčasne zverejňované informácie, ktoré im na základe takto upravených/zmenených nových cien a hodnôt smerom nadol umožnia, na základe automatizovaného vyhodnocovania ponúk výhradne podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk zverejnených v oznámení a v súťažných podkladoch, zistiť v každom okamihu relatívne najlepšiu ponuku (aktuálne),
3.4 Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že systém garantuje registráciu zmeny ponuky do 30 sekúnd pred uplynutím poslednej ponuky. Ponuku možno predložiť aj po tomto čase, ale na riziko uchádzača, že z technických dôvodov nezavinených systémom ponuka nebude registrovaná.
3.5 E-aukcia sa vyhodnocuje automaticky bez zásahu verejného obstarávateľa. Uchádzač, ktorý sa zúčastnil e-aukcie, bude o výsledku informovaný ihneď po kontrole vstupných údajov najneskôr však do 60 minút po ukončení. Uchádzač nájde vyhodnotenie v časti archív na stránke určenej obstarávateľom.
3.6 Súťažné kolo bude trvať 30 minút (základný časový limit) - keď v priebehu posledných 2 minút dôjde k akejkoľvek zmene hodnôt vyššie uvedeným spôsobom, trvanie súťažného kola (základný časový limit) sa automaticky predĺži o ďalších 30 sekúnd,
3.7 2 minúty pred koncom konania s každou zmenenou hlavnou hodnotou dochádza k posunutiu konca aukcie/dražby o 30 sekúnd.
3.8 Uchádzač môže svoje ceny upravovať len tak, ako je zadané kritérium poslednej ním ponúknutej cene pre kritérium. Ak uchádzač tento rozdiel vo svojej ponuke nezohľadní, systém ho upozorní, že jeho nová ponuka nebude registrovaná. Uchádzač však môže naďalej predkladať svoje nové ponuky v súlade s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.
3.9 Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová cena musí byť cenou za predmet zákazky špecifikovaný v ponuke uchádzača predloženej v lehote na predkladanie ponúk.
3.10 Zobrazená najnižšia cena v čase ukončenia aukcie je cena informatívna, pretože systém môže spracovávať ešte ponuky, ktoré boli zadané v posledných sekundách aukcie.
3.11 Úspešným uchádzačom na predmet zákazky sa stane ten uchádzač , ktorý predloží najnižšiu cenu na uskutočnenie stavebných prác s DPH.
4. Víťazná ponuka bude zverejnené do 15 minút po ukončení aukcie.
5. V prípade, že nebude predložená ani jedna ponuka, alebo všetky ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo nebola predložená žiadna žiadosť o účasť a za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia, bude verejný obstarávateľ postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác , t.j. elektronickú aukciu.


16.Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.09.2012

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v Podmienkach elektronickej aukcie a musia byť predložené v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa .

Obmedzenie počtu uchádzačov Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov.
Cenovú ponuku do elektronickej aukcie môžu predložiť len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti.
Dátum: 21.06.2012
Meno zodpovednej osoby za verejné obstarávanie: Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo : P0510-599-2007

Meno osoby zodpovednej za opis zákazky:
p. Ivan Šenšel, Mgr. Pavol Chovaňák