Transparentné mesto odovzdávalo skúsenosti Výboru regiónov EU

pridané: 25.06.2012, kategória: tlačové správy

Projekt Transparentné mesto presvedčil Výbor regiónov Európskej únie o reálnosti prijímania a realizovania protikorupčnej stratégie a opatrení. Martin tak opäť raz šíril dobré meno Slovenska doma i v zahraničí.

Prednášku a prezetáciu Andreja Hrnčiara zaradili organizátori na záver bloku “Rozvoj administratívnych kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni – príklady z praxe”, keďže ako sami uviedli, tému martinskej prezentácie považovali za logický prechod k téme druhého bloku “Transparentnosť a zodpovednosť na lokálnej úrovni”.Hrnčiar vo svojom príspevku počas dvadsiatich minút predstavil projekt Transparentné mesto, konkrétne a merateľné skúsenosti a výsledky ako napríklad úspory dosiahnuté zavedením elektronických aukcií a elektronických prieskumov trhu vo výške 740 tis. eur, čo predsavuje 21% predpokladaných nákladov. Témou prezentácie boli aj konkrétne skúsenosti z implikácie zásad dobrého spravovania, implementácie protikorupčných a pro transparentných nástrojov v praxi, ako napríklad elektronických dražieb, elektronického prieskumu verejnej mienky, zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok, dňa otvorených dverí, dní mestských častí, či mapy elektronických aukcií. To, že martinský projekt zaujal dokazuje aj fakt, že prevažná väčšina otázok v diskusii smerovala práve na Hrnčiara. Pýtajúci sa zaujímali o detaily odprezentovaných protikorupčných nástrojov, ale aj o názory a skúsenosti Hrnčiara v samospráve ako nezávislého politika. Projekt vyzdihol aj samotný predseda organizácie EU CIVEX Luc Van den Brande, ktorý okrem iného uviedol, že je na škodu, ak sa takýto úspešný projekt, podložený aj merateľnými úspechmi, rýchlejšie nešíri na celonárodnú, ale aj nadnárodnú úroveň. V tejto súvislosti otvorene nabádal Hrnčiara, aby neváhal a využil svoju pozíciu člena slovenského parlamentu a hľadal cesty ako prentransformovať reálne fungujúci projekt z lokálnej na celonárodnú úroveň.
Zaujímavosťou bola aj poznámka Davora Dubravica, riaditeľa protikorupčného sektoru chorvátskeho ministerstva spravodlivosti, ktorý svoju dvadsaťminútovú prezentáciu ukončil konštatovaním: “Pokiaľ ja som hovoril a prezentoval vo vačšine teoretické predpoklady a ciele, ktoré chceme napĺňať, neznelo to určite tak presvedčivo ako reálne výsledky, ktoré tu pred chvíľou prezentoval kolega Hrnčiar.”

Konferencia sa konala vo štvrtok 21. júna 2012. Organizoval ju Výbor regiónov Európskej únie na tému "Demokracia na lokálnej úrovni a dobrá samospráva". Samotná konferencia bola vyvrcholením seminára financovaného Európskou komisiou z fondu TAIEX na tému boja proti korupcii. Seminár prebiehal pred konferenciou a bol určený hlavne pre zástupcov chorvátskej lokálnej a regionálnej samosprávy. Hlavným cieľom bola výmena skúseností členských štátov EU a zástupcov chorvátskej samosprávy v oblasti samosprávnych kompetencií a získavanie konkrétnych návodov z úspešných projektov zavedených v praxi. Obsahom seminára bolo aj celé spektrum konkrétnych nástrojov, ktoré pomáhajú predstaviteľom lokálnych samospráv zlepšovať kľúčové funkcie samospráv a dosahovať modernizáciu agendy a administratívnych procesov.

Výbor regiónov je inštitúcia EU, ktorej členom je 443 lokálnych a regionálnych politikov. Zmyslom Výboru je hájiť záujmy miestnych samosprávnych celkov, miest a obcí pri prijímaní legislatívy EU.

Aj po návrate na Slovensko v Bratislave v piatok 22. júna mesto Martin pokračovalo s prezentovaním projektu Transparentné mesto. Auditóriom bola skupina predstaviteľov gruzínskych mimovládnych organizácií, ktorej pobyt na Slovensku organizovala Nadácia otvorenej spoločnosti s finančnou podporou USAID.