Mesto prijíma návrhy na ocenenia výnimočných ľudí

pridané: 11.04.2012, kategória: úradné oznamy

Mesto Martin bude aj tento rok udeľovať verejné uznania fyzickým či právnickým osobám. Svoje návrhy na vhodných kandidátov môžete adresovať úradu do 15. júla.

Mesto Martin vyzýva predstaviteľov kultúrnych, vedeckých, hospodárskych, športových inštitúcií a obyvateľov mesta Martin, aby podali návrh na udelenie verejných uznaní fyzickým alebo právnickým osobám i kolektívom, ktoré pôsobia na území mesta. Udeľujú sa štyri typy ocenení – Čestné občianstvo mesta Martin, Cena mesta Martin, Cena primátora mesta Martin a Cena dobrovoľníka mesta Martin. Návrhy treba poslať do 15. júla a to buď osobne do podateľne Mestskom úrade alebo poštou na adresu Mestský úrad v Martine, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin.
Navrhovateľ zároveň zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu. Ten musí obsahovať osobné údaje navrhovaného, ako aj jeho súhlas so zverejnením svojich osobných údajov (v prípade návrhu ocenenia osoby "in memoriam" dáva súhlas na zverejnenie jeho údajov najbližšia rodina). Návrh musí byť zdôvodnený zhrnutím doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované toto ocenenie, dosiahnuté úspechy, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma alebo v zahraničí. Ak návrh nie je úplný, príslušný odbor vyzve navrhovateľa a určí mu lehotu na doplnenie. Nedoplnený návrh sa bude považovať za nepredložený.

Znenie VZN mesta Martin č. 71, na základe ktorého mesto predkladá túto výzvu, je prístupné v informačnej kancelárii Mestského úradu v Martine ako aj na stránke mesta Martin www.martin.sk pod odkazom „VZN“.

Bližšie informácie dostanete na MsÚ ─ Odbor spoločenských služieb, č. dverí 109 alebo telefonicky na č. 4204 204.