Kontrolný deň vytkol stavbe množstvo nedostatkov

pridané: 11.04.2012, kategória: aktuality

Mesto Martin zvolalo na 27. marca ďalší z kontrolných dní na stavbe s názvom Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin Sever. Rovnako ako pri predošlých kontrolách vyhodnotilo rozpracovanosť projektu a oficiálne vznieslo námietky v prípadoch kde prevedenie vykonaných prác nesplnilo požadované parametre či zaostalo za časovým harmonogramom.

MARTIN. Verejnosťou citlivo vnímaný a kritizovaný projekt mesto pravidelne podrobuje prísnej kontrole a ináč tomu nebolo ani pri tej poslednej. Hlavnou obavou predstaviteľov mesta je už dhšie termín, kedy realizačná firma má projekt dokončiť, keďže nesplnenie termínu by európska únia mohla vyhodnotiť ako porušenie dohodnutých podmienok. Obavy mnohých martinčanov komentoval aj primátor Hrnčiar: „V prípade, ak by mesto akokoľvek porušilo zmluvu, ktorú máme s ministerstvom, ohrozili by sme nárok na finančné prostriedky z eurofondov. Preto si veľmi prísne strážime všetky závazky, ktoré pre mesto zo zmluvy vyplývajú. Tak isto si dôsledne strážime aj všetky záväzky vyplývajúce pre mesto so zmluvy s realizátorom stavby. Ak by sa však stalo, že dôjde k ohrozeniu čerpania eurofondov z dôvodu nedodržania ktorejkoľvek časti zmluvy realizátorom stavby, vrátane nedodržania termínu, práva a záujmy mesta budeme nekompromisne brániť právnou cestou.”

Počas kontrolného dňa sa hodnotili práce v troch hlavných častiach stavby, z ktorých sa projekt skladá. Prvým je pešia zóna, kde sa v zápise konštatuje, že rozpracovanosť zemných prác je v jednotlivých fázach od 0 až do 100 percent. V časti stavby cyklotrasa je rozpracovanosť jednotlivých úsekov podobne v rozsahu od 0 do 100 percent Mesto upozornilo zhotoviteľa na kvalitu ukladania obrubníkov. Tie sú v niektorých miestach položené nakrivo a nájdu sa aj poškodené kusy. Mesto upozornilo, že takéto nekvalitne odvedené práce, či použité materiály, ktoré nespĺňajú kvalitu predpísanú projektom nepreberie. Treťou časťou projektu je samotné námestie Sever. Tu je rozpracovanosť odhadovaná v miere 45 percent. Aj tu sa však našli viaceré nedostatky. Práce na sociálnom objekte boli zo strany mesta pozastavené, keďže boli zistené závažné nedostatky na realizovaných zvislých a vodorovných statických konštrukciách. Zhotoviteľ prehlásil, že zrealizuje nápravu podľa sanačného projektu, tak aby boli dodržané technické a bezpečnostné parametre stavby na vlastné náklady a vzniknuté práce a dodávky nebudú mať vplyv na dohodnutý termín ukončenia. V tomto prípade sa už viacerí občana obrátili na mesto s otázkou prečo tu dochádza k opakovaným búracím prácam. Vysvetlením je práve situácia, kedy tak musel opakovane urobiť na vlastné náklady realizátor stavby na základe nekvalitne vykonaných prác.
V závere zápisu z kontrolného ňa mesto konštatuje, že celkovo ku sklzu v harmonograme dochádza nekvalitou prác, ktoré musia byť opravené a uvedené do súladu s projektom stavby. Mesto dôrazne žiada posilniť stavebné kapacity a zlepšiť kvalitu vykonávaných prác. Termín ukončenia stavby je 30. júna a preto je potrebné, aby mal zhotoviteľ na pamäti, že administratívne kroky spojené s dokončením stavby je potrebné riešiť v dostatočnom predstihu.
Mesto Martin sa podobne ako niekoľko desiatok slovenských miest borí s problémovou firmou, ktorú si samo nemohlo vybrať, ale na základe vyhlásených podmienok ich vyberala externá spoločnosť. Ku kritikom zákona o verejnom obstarávaní, ktorý takto stavia obce a mestá do úlohy rukojemníkov sa pridáva aj primátor Andrej Hrnčiar: „Súčasná podoba zákona o verenom obstarávaní potrebuje zmenu. Nie je v poriadku ak takéto spoločnosti zneužívajú systém na svoj prospech a mestá sa až do poslednej chvíle boja, či nie vlastným pochybením prídu o obrovský balík peňazí. Aj keď využívame všetky zákonne dostupné prostriedky, aby sme sa snažili situáciu kontrolovať, zákon je jednoducho prislabý a stále ťaháme za kratší koniec. Aj napriek tomu stále verím, že v júli nás čaká slávnostné otvorenie a odmenou po mesiacoch starostí budú roky spojené s radostným užívaním nových súčastí nášho mesta.“