Sociálny taxík odviezol už pol stovky Martinčanov

pridané: 02.03.2012, kategória: tlačové správy

Žiadanú Mestskú prepravnú službu využilo počas troch mesiacov už takmer päťdesiat ľudí. Tzv. sociálny taxík si môžu denne objednať najmä obyvatelia mesta s ťažkým zdravotným postihnutím.

„Sociálnej oblasti venujeme v Martine veľkú pozornosť a každoročne je značná časť rozpočtu mesta venovaná práve na činnosti ako opatrovateľská služba, stravovanie seniorov, jednorazové dávky pre rodiny v núdzi, sociálne dávky, útulok, nocľaháreň a nedávno sme spustili, ako prví na Slovensku, aj elektronického strážcu seniorov. Som rád, že sem môžeme zaradiť aj sociálny taxík. Prax opäť potvrdzuje, že to bolo jedno z dobrých rozhodnutí a ľudia túto službu využívajú,“ povedal primátor Andrej Hrnčiar.

Občania s ťažkým zdravotným postihnutím majú obmedzenú schopnosť pohybu a preto sú pre nich presuny po meste niekedy nepredstaviteľné. Mestskú prepravnú službu so špeciálne upraveným vozidlom so zdvihovou plošinou, ktoré ich vyzdvihne a dovezie presne tam, kam potrebujú, vítajú s otvorenou náručou. V aute sú dve špeciálne upravené miesta pre transport invalidných vozíkov a štyri miesta na sedenie pre doprovod.
Od decembra minulého roku si službu objednalo takmer 50 ľudí. Väčšina z nich sa potrebovala presunúť k lekárom, niektorí išli na nákup či na železničnú stanicu. Od zriadenia služby najazdil Renault trafic okolo 1 580 kilometrov.

O Mestskú prepravnú službu môže požiadať každý zdravotne ťažko postihnutý občan, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu. Podmienkou je, že musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na území mesta Martin. Ak chce službu využívať, musí si ju najskôr objednať a to písomnou žiadosťou, ktorú musí poslať na Mestský úrad v Martine. Formulár žiadosti je na webovej stránke mesta www.martin.sk v časti „Ako vybaviť“. Záujemcovia ho však môžu získať aj osobne na Mestskom úrade na 1. poschodí č. dv. 112. Bližšie informácie poskytnú aj pracovníci odboru spoločenských služieb na tel. č. 043/ 4204 435.

Službu si záujemcovia môžu objednať každý pracovný deň od 7. h do 15. h. Kilometer jazdy stojí 0,30 €. V prípade, že občan použije aj schodolez, platí sa 1 euro navyše. Služba je určená občanom s nepriaznivým zdravotným stavom, ale aj občanom odkázaným na individuálnu prepravu podľa posudku z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.
Ďalšia osoba sprevádzajúca prepravovanú osobu za cestu neplatí. Občania môžu využiť aj „stojné“, to znamená, že šofér ich počká na mieste do polhodiny zadarmo. Po polhodine si zaúčtuje euro a to za každú začatú hodinu. Pre občanov s prechodným pobytom v Martine sú ceny za tieto služby o niečo vyššie. Za kilometer zaplatia 0,36 €, za použitie schodolezu 1,20 € a hodinové stojné za 1,20 eur. Za službu sa platí priamo vodičovi po uskutočnení cesty alebo poštou, v pokladni úradu či bezhotovostnou platbou z účtu.

S prípravou tejto služby sa mesto zaoberalo už v roku 2010. Vlani uspelo so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku zo strany Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a získalo 23 tisíc eur. Mesto za ne kúpilo špeciálne upravené osobné vozidlo so zdvihovou plošinou Renault trafic, pričom 3 829,60 eur naň doložilo z vlastného rozpočtu.
Náklady na zriadenie služby však zďaleka nestačia, ale boli zaujímavým impulzom pre poskytovanie žiadanej sociálnej služby v našom meste. K nákladom patria aj prevádzkové náklady, ako sú poistenie vozidla i jeho posádky, údržbu a opravu vozidla, zimná výbava, diaľničné známky, ako aj mzdy a odvody pre referenta prepravnej služby a vodiča. Ďalších 5 500 eur tvoria kapitálové výdavky na schodolez, čo je dopravné zariadenie, ktoré sa používa pri transporte odkázaných osôb z bytoviek, domov, úradov a inštitúcií ako aj nemocničných zariadení, kúpeľov a podobne, ktoré nemajú výťahy.
Predpokladá sa, že plánované príjmy od klientov budú stačiť na pohonné hmoty, ostatné náklady bude znášať mesto Martin v rámci výdavkov na zabezpečovanie sociálnych služieb.