„Aká neuveriteľná odvaha iniciovať projekt s názvom Transparentné mesto“

pridané: 01.03.2012, kategória: tlačové správy

Týmito slovami nešetrí Európsky inštitút verejnej správy pri hodnotení martinského projektu Transparentné mesto. V období, kedy sú médiá plné káuz a po internete kolujú rôzne negatívne dokumenty, sa mestu Martin opäť darí dokazovať, že vykonávať verejnú správu a službu verejnosti je možné slušne a zodpovedne, čo dokazujú úspechy a ocenenia medzinárodných inštitúcií, ktoré projekt získal.

Európsky inštitút verejnej správy – EIPA začiatkom roka 2012, len niekoľko mesiacov po tom ako ešte v novebri 2011 udeľoval ocenenia európskeho verejného sektoru EPSA 2011, zverejnil podrobnejšie hodnotenia ocenených projektov. Projekt Transparentné mesto, ktorý okrem tohto ocenenia získal v júni minulého roku aj prestížne víťazstvo v súťaži Organizácie spojených národov 2011 UNPSA, v tomto hodnotení získal cennú spätnú väzbu. Organizátori súťaže v texte spomínajú silné ale aj slabšie stránky projektu, dôvody prečo bol ocenení, či východiská pre jeho ďalšie napredovanie a zlepšovanie.

SÚHRN HODNOTENIA

VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ

1) Inovátorstvo
Korupcia, čiže strata dôvery, nedostatočná kontrola a dohľad sú často súčasťou každodennej politiky: aká neuveriteľná odvaha iniciovať projekt s názvom transparentné mesto. Tento projekt je bez pochýb veľmi zaujímavý a kreatívny. Ide ďalej za hranice toho, čo existovalo doteraz. Zavedenie online aukcií, ako nástroja pre procesy verejného obstarávania, je na jednej strane inovatívnym riešením, aj keď na strane druhej nie sú uvádzané jasné dôkazy o tom, že sa jedná o úplne nové riešenie.

2) Verejný záujem
Korupcia je veľkou príťažou v štáte nielen pre občanov, ale aj pre ekonomiku; projekt sa teší veľkému záujmu a získal si vysokú popularitu šetrením 28% predpokladaných nákladov, čo je obrovské množstvo peňazí. Projekt sa zameriava na dôležitý problém verejného záujmu. Téma projektu je jedným z najdôležitejších cieľov aktivít rôznych európskych verejných inštitúcií. Zavedenie balíka protikorupčných opatrení robí samosprávu transparentnejšou pre obyvateľov, firmy, dodávateľov a všetkých ostatných dotknutých strán. V tomto zmysle je tento projekt jednoznačne v záujme verejnosti. Každé opatrenie, ktoré poskytuje lepší inštitucionálny rámec pre boj proti korupcii a transparentnosť, sleduje jeden z najvyšších záujmov európskych verejných inštitúcií.

3) Udržateľnosť
Za neuveriteľným úspechom tohto projektu je transparentnosť procesov vo všetkých krokoch, podpora ambasády Spojených štátov amerických, profesionalita konzultantov spolupracujúcej organizácie, a pochopenie, že projekt si vyžaduje neustále napredovanie. Projekt ma bez pochybností udržateľný charakter. Zahŕňa rôznorodé aspekty. Udržateľnosť projektu je založená na stálosti predstavenej schémy a do určitej miery aj na politickej vôli.

4) Dopad
Mesto neustále pracuje na zlepšeniach a nových opatreniach. Celý proces sa vykonáva plne transparentne (vrátane zasadnutí zastupiteľstva). Projekt vykazuje viaceré konkrétne výsledky a poskytuje preukázateľné dôkazy a výhody. Mesto Martin poskytlo jasné dôkazy napĺňania plánovaných cieľov. No aj tak, dopad projektu zatiaľ nie je úplne jasný.


5) Náučnosť a replikovateľnosť
Projekt nebol spustený len za účelom “opravenia dier v existujúcom plote”, ale bol koncipovaný tak, aby sa mohol (aj už to aj plní) stať vzorom pre iné samosprávy ako aj vládu. Niet pochýb o tom, že projekt poskytuje potenciál pre jeho replikovanie v iných štátoch. Užitočnosť inovácií projektu, ale aj jeho štruktúra poskytuje možnosti pre úspešnú replikáciu inými vládami.

ŠPECIFICKÉ KRITÉRIA TÉMY:

1) Ochota otvoriť rôzne fázy procesov verejnosti
Nič veľké sa nikdy nepodarilo dosiahnuť bez vášne: tento proces začal jasným presvedčením a víziou primátora : na základe tejto jasnosti bol zhora nadol spustený proces a bolo identifikovaných 17 kľúčových politík. V porovnaní s mnohými inými projektmi toto kritérium je pomerne dobre vyvinuté. V texte sú zahrnuté aj iné prvky. Mesto zabezpečilo partnerstvo s inštitúciami občianskej spoločnosti v rámci projektových aktivít, tým projekt vyjadruje líniu zásad rozvojových procesov.

2) Vzťah medzi cieľmi a výsledkami, vrátane merateľných ukazovateľov
Kľúčovým nástrojom k úspechu bolo rozhodnutie zverejňovať a stransparentniť všetky kroky projektu a tým zvýšiť záujem občanov, médií a ostatných samospráv. Ak raz na seba zoberetie rolu vzoru, náležite sa musíte tak aj správať. V porovnaní s mnohými inými projektmi vzťah medzi cieľmi a výsledkami projektu je vcelku jasný. Ciele projektu sú jasné, štruktúra dobre vysvetlená, závery pozorne formulované, ale dopad zatiaľ nie je úplne jasný.

3) Hodnotenie v porovnaní s alternatívami pre spoluprácu na správe
Tento projekt je nízkonákladový. Je tu veľká politická vôľa primátora a mestského zastupiteľstva, priebežné vyhodnocovanie kladov a záporov a presvedčenie pokračovať. V porovnaní s inými projektmi v tejto kategórii je projekt pomerne dobre rozvinutý. Je jasne preukázané, prečo boli zvolené tieto opatrenia, žiadne opatrne popísané alternatívy k zvoleným opatreniam, žiadne domnienky či výhrady, ktorými by bol výsledok podmieňovaný.

Originál dokumentu v anglickom jazyku (pdf, veľkosť:27.1 kB)

Hodnotenie EIPA - preklad do slovenského jazyka (pdf, veľkosť:110.2 kB)

Certifikát EPSA 2011 za najlepšiu prax v kategórií: Otváranie verejného sektoru prostredníctvom spolupráce na jeho riadení (pdf, veľkosť:1460.2 kB)