V Martine sa čoskoro budú prideľovať dotácie

pridané: 14.02.2012, kategória: tlačové správy

Záujemcovia o dotácie z martinského rozpočtu už môžu posielať svoje žiadosti. Mesto na podporu rôznych kultúrno spoločenských a športových aktivít vyčlenilo 143 tisíc eur. Mesto celoročne dotuje aj ďalšie oblasti, na ktoré z rozpočtu dá viac ako 1,8 mil. eur.

Na dotácie poputuje aj 3 tisíc eur zo zvláštnych výdavkov primátora, ktorý sa pri tejto príležitosti vyjadril: „Všade zúri finančná kríza a denne sa z médií dozvedáme, že zlepšenie neutešenej situácie je zatiaľ v nedohľadne. Preto verím, že naša dobrá správa mnohých poteší. Chcem sa pri tejto príležitosti poďakovať poslancom, že dlhodobo podporujú rozumné hospodárenie mesta, vďaka ktorému nám ostali prostriedky aj na podporu záslužných a prospešných aktivít v našom meste,“ povedal Andrej Hrnčiar.

Mesto Martin podporí vo forme dotácie v tomto roku profesionálne, umelecké i amatérske aktivity, ale aj ďalšie kultúrno - spoločenské akcie. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na dotácie do rôznych oblastí celkovo 143 tisíc eur. Komisia kultúry, športu a vzdelávania prerozdelí 40 tisíc eur, komisia mládeže a športu 80 tisíc eur a sociálno-zdravotná komisia 20 tisíc eur. Šancu na dotáciu tak majú aktivity z mnohých oblastí ako sú služby charitatívneho či zdravotno – sociálneho charakteru, telovýchova, školstvo a vzdelávanie, ale i ochrana a tvorba životného prostredia, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Mesto z rozpočtu dotuje aj mestskú autobusovú dopravu vo výške 1,280 mil. eur, 482 tisíc eur sa využije na správu športových zariadení, desiatimi tisícami prispieva na dávky v hmotnej núdzi, rovnakú čiastku dáva aj na realizáciu výchovných opatrení a 20 520 eur Diecéznej charite Žilina na nízkoprahové denné centrum.

Žiadosti na dotácie musia byť doručené do 31. marca a prerokovávať ich budú odborné komisie pri Mestskom zastupiteľstve. Žiadosti treba doručiť na adresu: Mestský úrad v Martine, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin do 31. marca 2012 buď osobne do podateľne MsÚ alebo poštovou zásielkou, pričom je rozhodujúci dátum podania na podacej pečiatke pošty.

Dotáciu môže v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin získať fyzická osoba (podnikateľ alebo právnická osoba) so sídlom, resp. trvalým pobytom na území mesta, osoba pôsobiaca alebo vykonávajúca činnosť na území mesta alebo poskytujúca služby obyvateľom mesta.

Dotácie budú poskytované iba na základe žiadosti predloženej na predpísanom tlačive vrátane príloh k žiadosti, ktorú môžete nájsť v sekcii „Ako vybaviť“. Vďaka projektu Transparentné mesto je na internete zverejnený nielen úplný zoznam žiadateľov, ale po rozhodnutí komisií aj výška jednotlivých dotácií, ktorú úspešným uchádzačom o dotácie poskytli. Znenie VZN o poskytovaní dotácií je prístupné v informačnej kancelárii Mestského úradu v Martine ako aj na stránke mesta Martin www.martin.sk pod odkazom „VZN“.