PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 1/NP/2012

pridané: 10.01.2012, kategória: úradné oznamy

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 1/NP/2012

Mesto Martin v súlade so zákonom NR SR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu:

- priestory v budove na Ul. divadelná 17, na účely kancelárií (aj iný účel):
č. 10 o výmere 26,00 m2,
č. 11 o výmere 15,60 m2,
č. 9 sklad o výmere 7,80 m2,
č.5,7 príslušenstvo o výmere 5,70 m2

- kancelárie v administratívnej budove na Ul. Kollárova 90:
č. 112 o výmere 22,00 m2,
č. 113 o výmere 20,00 m2
č. 210 o výmere 25,32 m2,
č. 219 o výmere 15,73 m2,
č. 220 o výmere 18,00 m2,
č. 221 o výmere 13,44 m2,

- priestory v budove výmenníkovej stanice EB 119 b.j. na Ul. Nálepkova, na účely
kancelárií (aj iný účel) vrátane skladových priestorov o výmere 127,97 m2 v členení:
2 kancelárie + kuchynka o spoločnej výmere 81,76 m2,
sklad o výmere 20,37 m2,
sklad o výmere 7,04 m2,
sklad o výmere 18,80 m2,
priestory je možné prenajať jednotlivo po ucelených častiach;

- obchodné priestory:
- v podchode pre peších, Ul. Kohútova o výmere 23,02 m2
- Ul. Červenej armády 361 o celkovej výmere 79,20 m2 v členení:
obchodné priestory 65,19 m2
príslušenstvo 14,01 m2
- Ul. Červenej armády 367 o celkovej výmere 54,96 m2 v členení:
obchodné priestory 24,99 m2
kancelárske priestory10,92 m2
skladové priestory 14,31 m2
príslušenstvo 4,74 m2
- Ul. Červenej armády 367 o celkovej výmere 57,41 m2 v členení:
obchodné priestory 32,94 m2
skladové priestory 15,54 m2
príslušenstvo 8,93 m2
- Ul. Červenej armády 367 o celkovej výmere 71,20 m2 v členení:
obchodné priestory 38,77 m2
skladové priestory 1,56 m2
príslušenstvo 30,87 m2
- Ul. A. Stodolu č.25 o celkovej výmere 71,94 m2 v členení:
obchodné priestory 59,32 m2
príslušenstvo 12,62 m2
- Ul. zelená č. 3739 o celkovej výmere 41,26 m2 v členení :
obchodné priestory 20,71 m2
skladové priestory 11,84 m2
príslušenstvo 8,71 m2
- Ul. zelená č. 3739 o celkovej výmere 24,90 m2 v členení :
obchodné priestory 18,,81 m2
príslušenstvo 6,09 m2

minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin účinného od 14.06.2011
(Pravidlá na určovanie nájmu nehnuteľností)v závislosti od skupiny, do ktorej budúci
nájomca patrí a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk ,
časť „Služby občanom“ na pravej strane stránky );
doba nájmu: na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),

- priestory na účely, garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne:
- vo výmenníkovej stanici EB 119 b.j. Ul. Nálepkova o výmere 31,9 m2,
- vo výmenníkovej stanici EB 2 na Ul. P. Mudroňa, o výmere cca 90 m2 ,
- v podchode pre peších pod schodmi len na účel skladu (neplnohodnotný priestor so
zošikmeným zníženým stropom) o výmere 27,45 m2 za individuálnu minimálnu cenu
nájmu 70 €/mesiac za celý priestor,
doba nájmu: na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin účinného od 14.06.2011
(Pravidlá na určovanie nájmu nehnuteľností) v závislosti od skupiny, do ktorej
budúci nájomca patrí lokality v meste a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej
stránke mesta www.martin.sk , časť „Služby občanom“ na pravej strane stránky);

- priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu:
- vo výmenníkovej stanici EB 2 na Ul. P. Mudroňa, o výmere 122,00 m2 ,
- na Ul. N. Hejnej č. 5 o výmere 41,63 m2;
- vo výmenníkovej stanici EB K 03, Ul. Záturčianska o výmere 12,00 m2
- vo výmenníkovej stanici EB 1, Ul. Michaelliho o výmere 56,74 m2
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin účinného od 14.06.2011
(Pravidlá na určovanie nájmu nehnuteľností)v závislosti od skupiny, do ktorej budúci
nájomca patrí a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk ,
časť „Služby občanom“ na pravej strane stránky);
doba nájmu: na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),

- reklamná skrinka 4 ks v podchode pre peších, Ul. Kohútova,
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin účinného od 14.06.2011
(Pravidlá na určovanie nájmu nehnuteľností) vo výške 265 €/rok na jednu skrinku
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta).

Záujemcovia o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné žiadosti spolu s priloženou kópiou živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra odboru majetku a služieb Mestského úradu Martin, Námestie S. H. Vajanského č. 1, 036 49 Martin len počas 15 dní od zverejnenia tejto ponuky t.j. do 25.01.2012 vrátane. V žiadosti musia uviesť svoj návrh ceny nájmu. Výberové konanie uchádzačov o priamy prenájom ponúkaných nebytových priestorov sa uskutoční komisionálne na Mestskom úrade, Námestie S.H. Vajanského 1 v Martine, odbore majetku a služieb po 15 dňoch od zverejnenia tejto ponuky na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli mesta Martin.

Tlačivá žiadosti o prenájom nebytových priestorov si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na MsÚ Martin, Vajanského námestie č. 1, oddelenie správy majetku, č. kancelárie 122/A.

UPOZORNENIE: Žiadosti o prenájom doručené pred uverejnením tejto ponuky alebo po 15 dňoch od jej uverejnenia nebudú akceptované.

Prehliadku ponúkaných nebytových priestorov zabezpečí oddelenie správy majetku MsÚ Martin po dohode s potenciálnym nájomcom.
Konkrétny nebytový priestor bude spravidla prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu, alebo v odôvodnených výnimočných prípadoch komisia vyberie nájomcu podľa ponúkaného účelu nájmu - činnosti nájomcu potrebnej pre občanov mesta. V prípade, že sa o konkrétny nebytový uchádza len jeden záujemca, tento môže byť prenajatý tomuto záujemcovi ak akceptuje minimálne podmienky stanovené touto ponukou.

Ak komisiou vybratý záujemca odstúpi od uzatvorenia nájomnej zmluvy, predmetný nebytový priestor môže byť prenajatý záujemcovi, ktorý skončil vo výberovom konaní ako ďalší v poradí za podmienky, že je jeho ponuková cena nájmu nebude nižšia ako limitná cena stanovená Prílohou č.1 k VZN č. 82.

Výsledky konania priameho prenájmu budú zverejnené výberovou komisiou menovanou na tento účel primátorom mesta, na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli mesta do 14 dní od ukončenia výberu.

Doplňujúce informácie poskytne odbor majetku a služieb, oddelenie správy majetku MsÚ Martin, č.d. 122 A a 122, č.t. 043/4204492; 043/4204458 alebo 0907 815800; 0907 835139.


V Martine, dňa 10.01.2012
Ing. Ján Zajac
vedúci odboru majetku a služieb