Pozvánka na zasadnutie MsZ

pridané: 20.11.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Pozvánka na zasadnutie MsZPrimátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 27. novembra 2008, t.j. vo štvrtok o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení uznesení
5. Informatívna správa o možnostiach riešenia cintorínskych plôch v meste Martin
6. Správa o čerpaní rozpočtu mesta Martin za I. – III. štvrťrok 2008
7. Návrh rozpočtu mesta na r. 2009 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2009 - 2011
8. Návrh VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Návrh zmeny VZN č.73 o kronike mesta Martin
10. Návrh zmeny VZN č.75 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin
11. Návrh zmeny VZN č.74 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a šk. zariadení
12. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2007/2008 v Základnej škole Ul. Kronera v Martine
13. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2007/2008 v Základnej škole Ul. jahodnícka v Martine
14. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2007/2008 v Základnej škole Ul. P. Mudroňa v Martine
15. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2007/2008 v Základnej škole A. Dubčeka Ul. budovateľov v Martine
16. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2007/2008 v Základnej škole Ul. A. Stodolu v Martine
17. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2007/2008 v Základnej škole Základnej umeleckej škole Ul. P. Mudroňa v Martine
18. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2007/2008 v Základnej škole Centre voľného času Kamarát v Martine
19. Návrh realizácie prevodu nehnuteľného majetku mesta na právnické a fyzické osoby
20. Návrh Rokovacieho poriadku MsZ
21. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
22. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
23. Návrh na schválenie partnerskej spolupráce medzi mestom Martin-Slovensko a mestom Fargo-Severná Dakota-USA
24. Návrh na schválenie symbolického nájomného za prenájom II. pavilónu bývalej MŠ Ul. divadelná 23 v Martine
25. Rôzne
26. Interpelácie poslancov
27. Záver