Návrhy VZN

pridané: 12.11.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Návrhy VZNDňa 27.11.2008 bude MsZ na svojom zasadnutí schvaľovať návrhy VZN - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, O kronike mesta, O určení miesta času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení, O určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin.

Návrhy VZN nájdete na stránke v sekcii Služby občanom - návrhy VZN (http://www.martin.sk/index.php?s=vzn-navrh) , kde ich môžete súčasne pripomienkovať.

Takiež MsZ bude schvaľovať návrh rozpočtu na rok 2009 a viacročný rozpočet, ktorý nájdete na stránke - Samospráva mesta - financovanie - rozpočet mesta 2009 (http://www.martin.sk/?s=1225903335)