Správna rada neziskovej organizácie Dotyky a Spojenia vyhlasuje výberové konanie

pridané: 06.11.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Správna rada neziskovej organizácie Dotyky a Spojenia vyhlasuje výberové konanieSprávna rada neziskovej organizácie Dotyky a Spojenia vyhlasuje výberové konanie:

Názov pracovnej pozície:
riaditeľ organizácie Dotyky a Spojenia, n. o.

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie
- odborná prax v manažérskej pozícii minimálne 3 roky
- skúsenosti v oblasti tvorby a implementácie projektov
- znalosť platných právnych predpisov pre príslušnú oblasť
- organizačné a komunikačné zručnosti, zodpovednosť, flexibilnosť, kreatívnosť, odolnosť voči stresovým situáciám

Jazykové znalosti:
- anglický jazyk – aktívne
- znalosť ďalšieho cudzieho jazyka výhodou

Požadované doklady pre výberové konanie:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• projekt ďalšej činnosti organizácie Dotyky a Spojenia, n. o., v rokoch 2009 – 2011
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka
• kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace
• profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom aj v anglickom jazyku
• písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej pozície
• písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
• motivačný list v slovenskom aj v anglickom jazyku

Uchádzači o uvedenú pracovnú pozíciu môžu svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – riaditeľ DaS“ na adresu mestského úradu alebo osobne doručiť v termíne do 27. novembra 2008 do 12.00 hod.

Adresa:
Mestský úrad Martin
Kancelária primátora
Námestie S. H.Vajanského 1
036 49 Martin