Pozvánka na zasadnutie MsZ

pridané: 20.10.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Pozvánka na zasadnutie MsZPrimátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 27. októbra 2008, t.j. v pondelok o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení uznesení
5. Prezentácia spoločnosti Nový Martin a.s. k vybudovaniu obytnej zóny v lokalite Riečiny
6. Správa o činnosti a hospodárenie Matra,n.o. za I. polrok 2008
7. Správa o činnosti a hospodárení organizácie Dotyky a spojenia, n.o. za I. polrok 2008
8. Návrh na realizáciu investičnej akcie - pešia zóna mesta Martin III. etapa časť ulice A. Kmeťa od Národného domu po Poštu Martin z úveru v Slovenskej sporiteľni
9. Návrh Plánu zimnej údržby mestských komunikácií na zimné obdobie 2008/2009
10. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Martin na rok 2008
11. Návrh realizácie prevodu nehnuteľného majetku mesta na práv. a fyz. osoby
12. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
13. Návrh na vyplatenie odmien
14. Schválenie komisie v súlade s uzn. MsZ č. 84/08 z 29.5.2008 - bod III. b
15. Návrh na zmenu člena komisie
16. Rôzne
17. Interpelácie poslancov
18. Záver