Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke

pridané: 14.10.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazkeMesto Martin zverejňuje výzvu na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na dodanie tovaru „Hracie prvky – Hviezdoslavov park v Martine“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 45 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk
Kontaktná osoba:
Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Jarmila Mráziková
Telefón : 043/4204 210
Vo veciach technických: Ing. arch. Denisa Valášková
Telefón : 043/4204 105

2. Názov diela:
„Hracie prvky – Hviezdoslavov park v Martine“

3. Opis diela:
Dodanie nových hracích prvkov resp. dynamických hracích zostáv rozvíjajúcich pohybové schopnosti, koordináciu a kombinačné schopnosti detí všetkých vekových kategórií.

4. Miesto dodania tovaru: Hviezdoslavov park v Martine

5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV

5.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV) 37.53.52.80 – 3 Ihriskové preliezačkové lavičky

6. Rozsah predmetu zákazky:
podľa opisu uvedeného v súťažných podkladoch

7. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.

8. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa

9. Trvanie zmluvy:
do 20. 12. 2008

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z príslušnej kapitoly rozpočtu mesta Martin. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky a zálohy. Verejný obstarávateľ vyžaduje 15-dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov.

11. Podmienky účasti uchádzačov: - predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia) alebo overenej kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Overené kópie požadovaných dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky.

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:
- vyžadujú sa

Uviesť podmienky:
- Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch

- Predloženie Certifikátov: ISO 9001 a 14001
TUV pre danú zostavu zariadení resp. jednotlivé prvky
- Zoznam referencií týkajúcich sa zariadení resp. dodania prvkov pre detské ihriská v min finančnom objeme 1 000 000,-Sk za obdobie rokov 2006, 2007 a do 01. 09. 2008
- Návrh ceny za dodanie tovaru v Sk a v € (konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk)
- Návrh Kúpnej zmluvy

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto bode a v bode 17 súťažných podkladov.

12. Označenie, či poskytnutie služby je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):
Nie

13. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
Nie

14. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:

Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 (netýka sa uchádzačov, ktorým boli súťažné podklady zaslané spolu s výzvou)

Súťažné podklady sa budú vydávať:
v pracovných dňoch od: 14. 10. 2008 do: 17. 10. 2008
v pracovnom čase od: 8,00 do: 13,00 hod.

Spôsob prevzatia súťažných podkladov: - osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou, na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov doručenej obstarávateľovi na adresu podľa bodu 1 a v lehote podľa bodu 14.

Súťažné podklady je možné osobne prevziať v lehote podľa bodu 14. na adrese:
Mestský úrad Martin,
Námestie S. H. Vajanského 1,
036 49 Martin,
II. poschodie, kancelária č. 224.

Úhrada za súťažné podklady:
NIE

15. Lehota na predkladanie ponúk:
do 30. 10. 2008 do 10:00 hod. SEČ

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

16. Otváranie obálok s ponukami: 30. 10. 2008, o 10:30 hod. SEČ

Miesto otvárania obálok s ponukami
Mesto Martin,
Mestský úrad
Námestie S. H. Vajanského 1
036 45 Martin
Miestnosť: zasadačka č. dv. 206, II. poschodie

17. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritérium: Cena za dodaný tovar (cena s DPH) ........ 100 bodov

18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
15. 11. 2008

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa : Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť, keď sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená, a nebolo ich možno predvídať Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa podrobne stanovených v súťažných podkladoch. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné. Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ poskytol súťažné podklady. Pracovný čas v podateľni Mestské úradu v Martine je v pondelok až štvrtok od 08,00 do 14,30 hod., v piatok od 08, 00 do 12,30 hod.

Obmedzenie počtu uchádzačov
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Upozornenie:
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.

Dátum: 13. 10. 2008
Meno a podpis zodpovednej osoby:
Ing. Jarmila Mráziková
OSO, reg. číslo :
E9015-064-2001