Operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií na zimné obdobie 2008/2009

pridané: 03.10.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií na zimné obdobie 2008/2009Zimná údržba pozemných komunikácií je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje odstraňovanie a zmierňovanie závad v zjazdnosti spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami. Zimnú údržbu mestských komunikácií v aglomerácií mesta Martin zabezpečuje Brantner Fatra spol. s r.o. Martin, prostredníctvom dispečerov. nepretržite počas 24 hodín, zimnú údržbu chodníkov je povinný zabezpečovať vlastník priľahlej nehnuteľnosti.

Základným organizačným a riadiacim dokumentom zimnej služby je Mestský operačný plán plán na rok 2008/2009, ktorý bol prekonzultovaný na úrovni oddelenia dopravy MsÚ Martin, za účasti Dopravnej polície PZ SR a f. Brantner Fatra spol. s r.o. , v komisii ŽP ,dopravy a verejného poriadku a ktorý po schválení Zastupiteľstvom mesta sa stáva záväzným dokumentom pre zabezpečenie zimnej údržby.

Príprava zimnej služby je pre každú organizáciu zabezpečujúcu túto činnosť stanovená Metodickým pokynom MV SR správy dopravy číslo SD-3511/86 z 22.júla 1986.
Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9, správca komunikácie je povinný zabezpečiť údržbu komunikácie a nie je stanovený čas!

Zahájenie zimnej údržby: 15.novembra 2008
Ukončenie zimnej údržby: 15.marca 2009
V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok operačný štáb zimnej služby určí termín nástupu a ukončenia zimnej služby mimo dohodnutých termínov v operačnom pláne.


Mestský operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií na zimné obdobie 2008/2009

- dokument - formát doc, formát pdf

- grafická príloha - mapa (. jpg, 851kB)