Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ

pridané: 25.09.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZPrimátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 29. septembra 2008, t.j. v pondelok o 15.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky
3. Schválenie programu
4. Návrh Zmien a doplnkov k ÚP zóny IBV Martin – Veľká hora
5. Návrh na vymenovanie členov subkomisie Komisie vzdelávania a kultúry pri MsZ v súlade s VZN č. 17 o kronike mesta Martin
6. Záver