Oznámenie o zdroji znečisťovania

pridané: 07.01.2008, kategória: úradné oznamy - archív

Oznámenie o zdroji znečisťovaniaMesto Martin, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany ovzdušia pripomína prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinnosť oznámiť každoročne do 15. februára za každý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, plochy na ktorej sa zdroj znečisťovania nachádza, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok 2007.

V prípade, že si prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia túto povinnosť do 15.02.2008 nesplní, bude mu podľa § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov uložená pokuta, ktorá môže byť až do výšky 20 000,- Sk.

Ing. Ivan Bielik č. t. 043/4204163
vedúci oddelenia ŽP a dopravy