VÝZVA

pridané: 19.12.2007, kategória: úradné oznamy - archív

VÝZVAMesto Martin, Mestský úrad Martin, so sídlom na Námestí S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, v súlade s VZN č. 69 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb Mestom Martin V Y Z Ý V A poskytovateľov opatrovateľskej služby o predloženie žiadosti na poskytnutie príspevku mesta v zmysle VZN č.69 za poskytovanie opatrovateľskej služby pre obyvateľov mesta Martin od 01. 01. 2008.

Vyzývateľ požaduje predložiť doklad o povolení poskytovať požadovanú službu (originál resp. overenú kópiu nie staršiu ako jeden mesiac k dátumu predloženia) a Čestné prehlásenie, že v danej službe majú prax min. 2 roky.

Písomnú žiadosť spolu s požadovaným dokladom, prosíme, predložiť do podateľne Mestského úradu, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, I. poschodie č. dv. 127.