Pozvánka na zasadnutie MsZ

pridané: 26.09.2007, kategória: úradné oznamy - archív

Pozvánka na zasadnutie MsZPrimátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin
na: 27. septembra 2007, t.j. vo štvrtok o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení uznesení
5. Organizačný poriadok MsP
6. Správa o činnosti MsP za I. polrok 2007
7. Prezentácia projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2013“
8. Správa o činnosti a hospodárení Správy športových zariadení mesta za I. polrok 2007
9. Správa o činnosti a hospodárení Kultúrneho centra Mesta Martin za I. polrok 2007
10. Správa o činnosti a hospodárení Útvaru hlavného architekta mesta za I. polrok 2007
11. Správa o činnosti a hospodárení TIK Mesta Martin za I. polrok 2007
12. Správa o činnosti a hospodárení n. o. MATRA za I. polrok 2007
13. Aplikácia systému na vysušenie vlhkého muriva bez stavebného zásahu do budovy Turčianskej galérie - materiál si prosím prineste z predchádzajúceho zasadnutia
14. Návrh realizácie prevodu nehnuteľného majetku mesta na právnické a fyzické osoby
15. Správa o čerpaní rozpočtu Mesta Martin za I. polrok 2007
16. Návrh na udelenie Čestného občianstva, Ceny mesta a Ceny primátora za rok 2007
17. Návrh VZN o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Martin
18. Návrh VZN, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorázových dávok sociálnej pomoci mestom Martin
19. Informatívna správa o výsledkoch ukončených kontrol k 13.9.2007
20. Projekt Martin-Hostihora – výstavba všešportového areálu
21. Žiadosť Mestského hádzanárskeho klubu o finančnú podporu mesta
22. Rôzne
23. Interpelácie poslancov
24. Návrh na uznesenie
25. Záver