Poznáte antidiskriminačný zákon?

pridané: 21.08.2007, kategória: úradné oznamy - archív

Poznáte antidiskriminačný zákon?Slovenské národné stredisko pre ľudské práva otvorilo 7 regionálnych kancelárií - v Kysuckom Novom Meste, Dolnom Kubíne, Kežmarku, Humennom, Rimavskej Sobote, Zvolene a Nových Zámkoch.

Poznáte antidiskriminačný zákon?

Zaobchádzajú s Vami inak ako s druhými?
Cítite sa diskriminovaná, diskriminovaný?
Obťažuje Vás niekto? Neoprávnene Vás postihujú?
V zamestnaní? V škole? Na úrade? U lekára?
V obchode alebo iných službách?

Obráťte sa na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré Vám poskytne právnu pomoc a môže Vás v prípade porušenia zásady rovnakého zaobchádzania zastupovať aj pred súdom.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva:

Sme nezávislou právnickou osobou, ktorá pôsobí v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd, vrátane práv dieťaťa. Sme jedinou inštitúciou v Slovenskej republike, ktorá posudzuje dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania.

Čo je to diskriminácia? Diskriminácia predstavuje konanie, ktorým sa s osobou zaobchádza menej priaznivo než s inými osobami, a to na základe rasového či etnického pôvodu, náboženstva, pohlavia, veku, postihnutia, sexuálnej orientácie a iného postavenia.

V ktorých oblastiach a komu zákon ukladá dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania? V oblasti pracovnoprávnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a poskytovania tovarov a služieb. Povinnosť dodržiavať túto zásadu majú štátne orgány, orgány územnej samosprávy a záujmovej samosprávy, ale aj fyzické a právnické osoby pôsobiace v týchto oblastiach.

Aký je rozdiel medzi priamou a nepriamou diskrimináciou? Priama diskriminácia je konanie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako by sa zaobchádzalo s inou osobou v porovnateľnej situácii. Nepriamou diskrimináciou je navonok neutrálny pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú jednu osobu v porovnaní s druhou.

Čo je podľa zákona obťažovaním? Ide o také zaobchádzanie s osobou, ktoré táto považuje za nepríjemné, nevhodné alebo urážlivé a ktorého úmyslom je zníženie dôstojnosti tejto osoby alebo vytvorenie nepriateľského, ponižujúceho alebo zastrašujúceho prostredia.

Zakazuje zákon aj pokyn a nabádanie na diskrimináciu? Áno, pod pokynom na diskrimináciu sa rozumie zneužitie podriadeného na diskrimináciu inej osoby. Nabádaním na diskrimináciu je presviedčanie, utvrdzovanie alebo podnecovanie jednej osoby na diskrimináciu druhej osoby.

Kedy je osoba podľa Zákona neoprávnene postihnutá? Vtedy, ak konanie, prípadne nekonanie, je pre osobu nepriaznivé a priamo súvisí s domáhaním sa ochrany pred diskrimináciou, a to aj inej osoby, prípadne s podaním svedeckej výpovede, vysvetlenia vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania.

Umožňuje zákon rozdielne zaobchádzanie? Áno, pretože diskrimináciou nie je také zaobchádzanie, ktoré je objektívne odôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní, napríklad určenie minimálnej alebo maximálnej vekovej hranice ako podmienky prijatia do zamestnania alebo skončenia zamestnania, alebo stanovenie podmienky zdravotnej spôsobilosti. Diskrimináciou nie je ani rozdielne zaobchádzanie z dôvodu pohlavia, ak ide o ochranu tehotných žien alebo matiek.

Ako môžem uplatniť právo na právnu ochranu a konanie, ak si myslím, že vo vzťahu k mojej osobe bola porušená zásada rovnakého zaobchádzania? Ak sa vám nepodarí dosiahnuť nápravu u porušovateľa zásady rovnakého zaobchádzania, môžete sa obrátiť na súd. Zastupovať vás môže okrem advokáta aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktorému adresujte svoju písomnú žiadosť.

Pracoviská Slovenského národného strediska pre ľudské práva:

Ústredie:
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
tel.: 02 / 208 501 11,208 501 24
fax: 02 / 208 501 35
e-mail: info@snslp.sk
www.snslp.sk

Regionálna kancelária SNSĽP v Dolnom Kubíne
Mgr. Mária Brišková
Radlinského 29
tel.: 043/286 50 11
e-mail: briskova@snslp.sk
Pôsobí pre okresy: Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš,
Ružomberok, Turčianske Teplice, Martin

Regionálna kancelária SNSĽP v Humennom
JUDr. Andrea Kanoczová
Ul. 26. novembra 1509/1
tel.: 057/286 50 11
e-mail: kanoczova@snslp.sk
Pôsobí pre okresy: Humenné, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina, Vranou nad Topľou, Michalovce, Trebišov, Sobrance, Košice mesto, časť Košice - okolie

Regionálna kancelária SNSĽP v Kežmarku
Mgr. Róbert Pompa
Hviezdoslavova 2/1/193
tel.: 052/286 50 11
e-mail: pompa@snslp.sk
Pôsobí pre okresy: Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Bardejov, Sabinov, Prešov, Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica

Regionálna kancelária SNSĽP v Kysuckom Novom Meste
Mgr. Miroslava Matejčiková
Litovelská 871
tel.: 041 / 286 50 11
e-mail: matejcikova@snslp.sk
Pôsobí pre okresy: Kysucké Nové Mesto, Čadca, Žilina, Bytča, Považská Bystrica, Puchov, Dubnica nad Váhom

Regionálna kancelária SNSĽP v Nových Zámkoch
Mgr. Margaréta Zozuläková
M. R. Štefánika 4
tel.: 035/286 50 11
e-mail: zozulakova@snslp.sk
Pôsobí pre okresy: Nové Zámky, Komárno, Šaľa, Nitra, Levice, Zlaté Moravce, Topoľčany, Galanta

Regionálna kancelária SNSĽP v Rimavskej Sobote
Mgr. Andrea Kosková
Ul. SNP 15
tel.: 047/286 50 11
e-mail: koskova@snslp.sk
Pôsobí pre okresy: Rimavská Sobota, Revúca, Poltár, Lučenec, Veľký Krtíš, Rožňava, časť okresu Košice - okolie

Regionálna kancelária SNSĽP vo Zvolene
PhDr. Jozef Žilinek, PhD.
Nám. SNP 35/48
tel.: 045 / 286 50 11
e-mail: zilinek@snslp.sk
Pôsobí pre okresy: Zvolen, Banská Bystrica, Brezno, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Krupina, Detva, Prievidza