Operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií na zimné obdobie 2006/2007

pridané: 03.11.2006, kategória: úradné oznamy - archív

Operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií na zimné obdobie 2006/2007Zimná údržba pozemných komunikácií je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje odstraňovanie a zmierňovanie závad v zjazdnosti spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami. Zimnú údržbu mestských komunikácií v aglomerácií mesta Martin zabezpečuje Brantner Fatra spol. s r.o. Martin.

Základným organizačným a riadiacim dokumentom zimnej služby je Operačný plán, ktorý bol prekonzultovaný na úrovni referátu dopravy MsÚ Martin, za účasti Dopravnej polície PZ SR a f. Brantner Fatra spol. s r.o. a ktorý po schválení Zastupiteľstvom mesta sa stáva záväzným dokumentom pre zabezpečenie zimnej údržby.

Príprava zimnej služby je pre každú organizáciu zabezpečujúcu túto činnosť stanovená Metodickým pokynom MV SR správy dopravy číslo SD-3511/86 z 22.júla 1986.

Zahájenie: 15.novembra 2006
Ukončenie: 15.marca 2007

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok operačný štáb zimnej služby určí termín nástupu a ukončenia zimnej služby mimo dohodnutých termínov v operačnom pláne.Mestský operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií na zimné obdobie 2006/2007


  • dukument  - formát doc (110kB), formát pdf (79kB)