Výberové konanie

pridané: 17.08.2006, kategória: úradné oznamy - archív

Výberové konanie Mesto Martin vyhlasuje v zmysle § 4 v náväznosti na § 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 v náväznosti na § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na vymenovanie riaditeľa (-ky) v Materskej škole na Ul. kpt. Nálepku 5, 036 01 Martin

Kvalifikačné predpoklady uchádzačov na zaradenie do výberového konania :
- stredoškolské vzdelanie pre materské školy podľa Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Iné kritériá a požiadavky :
- bezúhonnosť,
- znalosť platných právnych predpisov, najmä školskej legislatívy,
- riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť,
- práca s PC.

Zoznam požadovaných dokladov :
- prihláška,
- overené fotokópie dokladov o ukončenom najvyššom vzdelaní,
- štruktúrovaný profesijný životopis obsahujúci údaje o dosiahnutej pedagogickej praxi,
- odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- návrh koncepcie rozvoja materskej školy.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 14.9.2006 do 10.00 hod. na adresu:

Mestský úrad
Odbor školstva
Nám. S. H. Vajanského 1
036 49 Martin

v obálke označenej : „Výberové konanie na riaditeľa (-ku) MŠ na Ul. kpt. Nálepku“.