Podmienky na pridelenie nájomného bytu na Ul. E. B. Lukáča 10

pridané: 06.06.2006, kategória: úradné oznamy - archív

Podmienky na pridelenie nájomného bytu na Ul. E. B. Lukáča 10Zverejnenie podmienok na pridelenie nájomného bytu v dome na Ul. E.B. Lukáča 10.

Týmto verejnosti oznamujeme, že v súvislosti s ukončením rekonštrukcie 24-bytového domu v Martine na Ul. E.B. Lukáča č.10. boli organizáciou Matra. n.o. vypracované nižšie uvedené podmienky, na základe ktorých bude uskutočnené žrebovanie evidovaných žiadateľov o pridelenie bytu do zoznamu budúcich nájomcov.

bytový dom na E. B. Lukáča bytový dom na E. B. Lukáča bytový dom na E. B. LukáčaNa základe Výnosu MVRR SR z 22.12.2003 č. V - 1/2003 bola výška úhrad predpisu mesačného nájomného a služieb spojených s bývaním v uvedenom bytovom dome stanovená pre 2. izb. byt (plocha bytu 56,26 m2 a tri osoby) vo výške cca 5.988.- Sk a garzónka - plocha bytu 30,9 m2 a dve osoby vo výške cca 4.028.- Sk. Preto je potrebné v prípade Vášho skutočného záujmu o pridelenie nájomného bytu v novostavbe oznámiť a predložiť organizácii Matra, n.o. nasledovné:

1. písomné vyjadrenie /Váš súhlas, resp. nesúhlas/ na pridelenie garzónky alebo 2. izb. bytu, za podmienky dodržania horeuvedeného predpisu mesačných platieb nájomného,
2. originál písomného potvrdenia od zamestnávateľa o výške príjmových pomerov žiadateľa/ky, ako aj ostatných dospelých členov domácnosti /napr. manžel/ka, druh/družka/ za predchádzajúci kalendárny rok, u SZČO sa predkladá fotokópia daňového priznania za predchádzajúci rok, ak ste nám uvedené potvrdenie už nepredložili,
3. overené čestné vyhlásenie /priložené v prílohe oznámenia/.
4. doklad o zložení finančnej zábezpeky na účet organizácie Matra. n.o. nasledovne:
- pre garzónku vo výške 25.000,- Sk.
- pre 2. izb. byty vo výške 35.000,- Sk.
- pre 2. izb. bezbariérový byt 15.000.- Sk.

V prípade nezloženia finančnej zábezpeky v termíne do 22.06.2006 a nepredloženia dokladu o tejto skutočnosti na právne oddelenie Matra.n.o. nebudete zaradený/á do užšieho výberu na pridelenie nájomného bytu.*

Potvrdenia uvedené v bodoch 1 až 3 žiadame doručiť v termíne do 16.06.2006 organizácii Matra. n.o. Martin, Šoltésovej 23 - na klientské centrum.

Prideľovanie jednotlivých nájomných bytov bude vykonané za účasti notára** verejným losovaním dňa 28.06.2006 o 14.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Martine.

Budúce zmluvy o nájme, týkajúce sa garzónky a 2. izb. bytov v hore uvedenom bytovom dome sa môžu medzi organizáciou Matra, n.o. a nájomcom uzatvoriť len na dobu určitú - jeden rok s možnosťou opakovaného predĺženia, podľa úplného znenia smerníc, ustanovení a uznesenia MVRR SR v súvislosti s programom podpory rozvoja bývania.


* Zábezpeka sa vkladá na účet organizácie Matra, n.o., ktorý je vedený: Tatrabanka Martin, a.s. č. účtu: 2629026725/1100, alebo priamo v pokladni Matra, n.o.. Pri prevode finančnej zábezpeky je potrebné uviesť meno platiteľa a ako variabilný symbol (VS) uveďte Váš dátum narodenia. Ako špecifický symbol (SS) uved'te číslo - 24

** V prípade, že do zoznamu nájomcov o pridelenie bytu v rekonštrukcii domu nebudete zaradený/á, nami prijatá finančná zábezpeka Vám bude v plnej výške vrátená späť v termíne do sedem dní po skončení losovania.

Mgr. Ľubomír Žember
vedúci odd. komunikácie a právneho oddelenia
Matra, n.o. Martin