Výberové konanie

pridané: 07.07.2005, kategória: úradné oznamy - archív

Výberové konanieMesto Martin vyhlasuje v zmysle §5 v náväznosti na §3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na vymenovanie riaditeľa(-ky) v školskej jedálni pri materskej škole na kratší pracovný čas (18,45 hod. týždenne) :


Školská jedáleň pri materskej škole, Ul. J. Lettricha, Martin


Kvalifikačné predpoklady uchádzačov na zaradenie do výberového konania :
- úplné stredoškolské vzdelanie so zameraním na stravovanie
- hygienické minimum
- prax v odbore najmenej päť
Iné kritériá a požiadavky :
- bezúhonnosť
- znalosť platných právnych predpisov
- riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť
- práca s PC
Zoznam požadovaných dokladov :
- prihláška
- overené fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní
- profesijný životopis obsahujúci údaje o dosiahnutej praxi
- odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace


Požadované doklady je potrebné doručiť do 22.7.2005 do 12.00 hod. na adresu:
Mestský úrad, Odbor školstva, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin v obálke označenej : „Výberové konanie na riaditeľa(-ku) v Školskej jedálni pri materskej škole s uvedením adresy školského zariadenia.

Termín a miesto výberového konania :
Výberové konanie na riaditeľa(-ku) v Školskej jedálni pri materskej škole, Ul. J. Lettricha, Martin sa uskutoční dňa 27.7.2005 na Mestskom úrade, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 na 2. poschodí v zasadačke č. dverí 205 o 9.00 hod.